Regulamin serwera

Regulamin serwerów CraftPlay.pl
Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu serwisu CraftPlay.pl, i określa zasady rozgrywki na serwerach CraftPlay.pl. Z uwagi na powyższe, słowom pisanym z dużej litery i niezdefiniowanym w §1 niniejszego Regulaminu należy przypisywać znaczenie przypisane im w Regulaminie serwisu CraftPlay.pl. Użytkownik, poprzez uczestniczenie w rozgrywce prowadzonej na serwerach CraftPlay.pl (pełna lista serwerów CraftPlay) lub korzystanie z usług świadczonych przez CraftPlay na portalu CraftPlay.pl, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz z Regulaminem serwisu CraftPlay.pl, oraz że akceptuje wszelkie postanowienia w nich zawarte.

§1 Definicje

1. Gildia - grupa Użytkowników, stworzona na potrzeby wspólnej rozgrywki i współpracy, dostępna na serwerze CraftPlay.pl Survival + Gildie;
2. Hasło - ciąg co najmniej 4 znaków;
3. Rejestracja - procedura utworzenia Konta Użytkownika;
4. SPAM/FLOODING - nadmierne użytkowanie czatu Gry, utrudniające korzystanie z niego innym Użytkownikom.

§2 Rejestracja

1. Aby uczestniczyć w rozgrywce na serwerach Craftplay.pl, Użytkownik musi zarejestrować Konto Użytkownika.
2. Rejestracja Konta Użytkownika następuje poprzez wpisanie komendy /register polu czatu Gry, a następnie podania dwukrotnie wybranego przez siebie Hasła.
3. Przy ponownym dołączeniu na serwer Craftplay.pl, Użytkownik, w celu uczestniczenia w rozgrywce, może zalogować się na swoje Konto Użytkownika, poprzez wpisanie komendy /login w polu czatu Gry, a następnie podanie Hasła wybranego przez siebie przy Rejestracji.
4. Informacje o nazwie Konta Użytkownika Craftplay pozyskuje od klienta Gry.

§3 Rozgrywka

1. Na serwerach CraftPlay.pl dostępne są następujące tryby:
1) Survival + Gildie,
2) Survival 1.20.4,
3) SkyBlock,
4) OneBlock,
5) WaterBlock,
6) CaveBlock,
7) BedWars,
8) SkyWars,
9) ChestPvP,
10) BoxPvP,
11) Anarchia SMP,
12) Drop SMP,
13) Creative,
14) Jail.
2. Użytkownik podczas rozgrywki na serwerach jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu serwerów Craftplay.pl oraz stosowania się do wszystkich zaleceń Administratorów.

§4 Zakazane zachowania

1. Na wszystkich serwerach Craftplay.pl zakazuje się:
1) stosowania jakichkolwiek programów, modów, tekstur ani innych wspomagaczy wspomagających rozgrywkę.
2) obrażania, poniżania i grożenia innym Użytkownikom i Administratorom, a także używania wulgaryzmów, niezależnie od języka.
3) sprzedaży bądź użyczania innym Użytkownikom Konta Użytkownika lub Usług Serwisowych.
4) udostępniania danych osobowych, zarówno Użytkowników jak i osób trzecich, niezależnie od ich pochodzenia i zgody udzielonej przez osoby, której dane osobowe dotyczą.
5) oszukiwania innych Użytkowników podczas wymiany przedmiotów.
6) tworzenia nazw Kont Użytkownika o charakterze wulgarnym bądź obraźliwym, bądź zawierające dane osobowe Użytkownika, w szczególności imię i nazwisko.
7) reklamowania innych serwerów Gry, kanałów na platformie Youtube oraz innych stron internetowych.
8) wykorzystywania błędów Gry bądź serwera. Każdorazowo wykryty błąd powinien zostać zgłoszony Administratorowi przez Użytkownika.
9) SPAM/FLOODING czatu.
10) umieszczania treści związanych bądź nawiązujących do pornografii.
11) tworzenie struktur bądź obiektów niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności wulgarnych, niesmacznych bądź zawierający elementy treści pornograficznych.
12) łamania przepisów Regulaminu serwerów Craftplay.pl także na innym Koncie Użytkownika.
13) wykorzystywania serwerów Craftplay.pl w celach zarobkowych.
oraz wszelkich innych działań na szkodę serwerów Craftplay.pl.

§5 Ban

1. W przypadku podejrzenia naruszenia jakiegokolwiek postanowienia §4, Administratorzy mają prawo zażądać od Użytkownika połączenia za pośrednictwem programów takich jak TeamSpeak3, Skype, TeamViewer bądź AnyDesk, w celu sprawdzenia plików Gry bądź folderów mogących zawierać dowody tych naruszeń.
2. Niezrealizowanie żądania Administratora wskazanego w ust. 1 powyżej uznawane jest za przyznanie się do naruszenia Regulaminu serwerów Craftplay.pl i skutkuje natychmiastowym Banem konta Użytkownika.
3. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia §4, wykrytego przez Administratora w procedurze wskazanej w ust. 1 bądź udokumentowanego stosownymi zrzutami ekranu (w przypadku przewinień niewymagających wglądu do plików Gry), Craftplay oraz wyznaczeni Administratorzy mają prawo nałożyć Bana na Konto Użytkownika.
4. Ewentualne zastrzeżenia co do nałożenia Bana przez Administratora należy zgłosić na discordzie serwera (https://discord.gg/RR3QJju).
§6 Dane Użytkownika
1. Na potrzeby skorzystania z serwerów Craftplay Użytkownik przekazuje Craftplay wyłącznie informacje o ustawionym podczas rejestracji haśle do Konta Użytkownika. Ponadto, Craftplay otrzymuje informacje o nazwie Konta Użytkownika od klienta Gry.
2. Informacje wskazane w ust. 1 powyżej nie stanowią danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 1) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Regulamin sklepu
Regulamin serwisu CraftPlay.pl

Niniejszy dokument stanowi umowę (dalej: „Umowa”) pomiędzy Użytkownikiem a właścicielem serwisu CraftPlay.pl, działalnością gospodarczą Dawid Perzyński z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Swojskiej 21a (60-592) NIP 7651693781, REGON 521185312 (dalej: „Craftplay”), która reguluje stosunki między Użytkownikiem a Craftplay w zakresie korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Craftplay w związku z prowadzonymi serwerami gry MinecraftTM. Użytkownik, poprzez uczestniczenie w rozgrywce prowadzonej na serwerach Craftplay.pl (pełna lista serwerów Craftplay) lub korzystanie z usług świadczonych przez Craftplay na portalu Craftplay.pl, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz z Regulaminem serwerów Craftplay.pl, oraz że akceptuje wszelkie postanowienia w nich zawarte. Craftplay podkreśla, iż nie jest podmiotem powiązanym z Mojang Studios ani Microsoft Corp, a wyłącznie prowadzi działalność polegającą na prowadzeniu, administrowaniu i zarządzaniu serwerem do gry MinecraftTM, a także sprzedaży wirtualnych przedmiotów.

§1 Definicje
1. Administrator – osoba, której Craftplay nadał uprawnienia do administracji serwerem, oznaczony przedrostkiem [ADMIN];
2. Ban - zablokowanie Użytkownikowi dostępu do serwerów Craftplay.pl, które następuje na zasadach określonych w §5 Regulaminu serwerów Craftplay.pl;
3. Deweloper - Mojang Studios, spółka zależna od Microsoft Corp;
4. Gra - gra komputerowa MinecraftTM, do której wszelkie prawa przysługują wyłącznie Deweloperowi;
5. Item Shop - platforma sprzedaży wirtualnych przedmiotów do wykorzystania na serwerach Craftplay.pl;
6. Konto Użytkownika - kombinacja loginu Użytkownika, przekazywanego Craftplay przez Grę, oraz hasła ustawionego przez Użytkownika w trakcie procedury rejestracji, określonej w §2 Regulaminu serwerów Craftplay.pl;
7. Serwis - strona internetowa www.craftplay.pl;
8. Usługi serwerowe - usługi oferowane przez Craftplay w zakresie doświadczeń gracza na serwerach Craftplay.pl;
9. Użytkownik - osoba korzystająca z usług bądź serwerów Craftplay;

§2 Korzystanie z Serwisu
1. Korzystając z usług świadczonych przez Craftplay, Użytkownik zobowiązuje się:
1) używać Serwisu wyłącznie do celów zgodnych z prawem, na własny, niekomercyjny użytek, przestrzegając obowiązujących przepisów;
2) nie korzystać z Serwisu w związku z umową z innymi osobami na obstawianie jakichkolwiek pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów;
3) nie ograniczać ani utrudniać korzystania z Serwisu innym użytkownikom (np. przez nękanie, działalność hakerską, przeszkadzanie, wywieranie niekorzystnego wpływu na ich działania lub niszczenie wizerunku);
4) nie używać Serwisu w celu tworzenia, wysyłania ani świadomego zamieszczania jakichkolwiek materiałów nieprawdziwych i/lub obraźliwych, mylących, obelżywych, wulgarnych, obscenicznych, obrażających uczucia religijne, szerzących nienawiść, napastliwych, o charakterze seksualnym, zawierających groźby, naruszających prywatność, niezgodnych z prawem lub w niezgodnych ze standardami społeczności;
5) nie zamieszczać, nie wysyłać ani nie tworzyć za pomocą Serwisu jakichkolwiek materiałów chronionych przez prawa autorskie, chyba że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich do takich materiałów;
6) nie zamieszczać, nie wysyłać ani nie transmitować oprogramowania bądź informacji zawierających wirusa, robaka, bombę czasową, agenta czyszczącego niepożądaną pocztę, konia trojańskiego lub inną niebezpieczną, destrukcyjną lub szkodliwą zawartość, które w jakikolwiek sposób mogłyby zmodyfikować lub zmienić funkcjonalności Serwisu;
7) nie zamieszczać, nie wysyłać ani nie transmitować materiałów naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innych osób;
8) nie podszywać się pod inną osobę ani podmiot podczas korzystania z Serwisu;
9) nie udzielać pomocy, porad oraz informacji w powyższym zakresie innym osobom i podmiotom. O fakcie naruszenia poszczególnych punktów regulaminu decydować będzie wyłącznie Craftplay bądź wskazani przez nich Administratorzy.
2. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w celu komunikacji z Administratorami lub korzystania z Item Shopu.
3. Zabronione jest korzystanie z wszelkich błędów Item Shopu. Każdorazowe naruszenie tego postanowienia może się wiązać ze zgłoszeniem przez Craftplay zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa, w rozumieniu art. 286 Kodeksu karnego.

§3 Item Shop
1. W ramach Item Shopu Użytkownik może wykupić dostęp do Usług serwerowych oferowanych przez Craftplay za pośrednictwem Serwisu.
2. Usługi serwerowe wymienione są w poszczególnych sekcja Item Shopu.
3. Umiejscowienie Usługi Serwerowej w Item Shopie stanowi ofertę sprzedaży Usługi Serwerowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.
4. Zakupione przez Użytkownika Usługi serwerowe są przypisywane do Konta Użytkownika, na czas określony w ofercie sprzedaży Usługi Serwerowej, a po upływie tego czasu usuwane z Konta Użytkownika.
5. Nie jest możliwe przeniesienie zakupionych Usług Serwerowych na inne Konto Użytkownika, niezależnie od tego czy jego właścicielem jest Użytkownik czy osoba trzecia.
6. Wszystkie zakupione przez Użytkownika Usługi serwerowe są także usuwane wraz z nałożeniem Bana na Konto Użytkownika.
7. Użytkownik dokonując zakupu w Item Shopie wyraża zgodę, w trybie art. 38 pkt. 13) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez CraftPlay przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i jest świadomy, iż wraz z przypisaniem Usługi Serwerowej do Konta Użytkownika, utraci on prawo do odstąpienia od umowy.
8. Użytkownik podczas zakupu musi być online na trybie na którym kupuje usługę oraz posiadać wolne miejsce w ekwipunku.
9. Jeśli Użytkownik wprowadzi błędną nazwę Użytkownika lub zakupi usługę na złym trybie rozgrywki nie przysługuje żaden zwrot kosztów. Usługę otrzymuje się na trybie na którym się ja zakupiło, jednak trzeba pamiętać o pkt. 8

§4 Dane Użytkownika
1. Na potrzeby skorzystania z Serwisu Użytkownik przekazuje CraftPlay wyłącznie informacje o nazwie jego Konta Użytkownika.
2. Informacje wskazane w ust. 1 powyżej nie stanowią danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 1) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§5 Postanowienia Końcowe
1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umowy przez Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca prowadzenia działalności Craftplay.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami przedmiotowej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Contact mail: [email protected]